Centrum Diagnozy i Terapii. Agnieszka Tchórz-Dytko
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
www.centrum-eureka.pl
Dzieci

Dzieci

potrzebują szerokiego oddziaływania
więcej
SI

SI

Integracja Sensoryczna
więcej
Johansen

Johansen

więcej
Tomatis

Tomatis

więcej
WWR

WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju
więcej
Diagnoza
Punktem wyjścia do pracy z dzieckiem jest jego całościowe poznanie.
więcej
Terapia
Dysponujemy różnymi metodami służącymi w usprawnianiu funkcji psychofizycznych.
więcej

SKALA INTELIGENCJI STANFORD-BINET 5


SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE
SKALA INTELIGENCJI STANFORD-BINET 5
Szkolenie nadające uprawnienia psychologomdo posługiwania się Skalą SB5
w praktyce diagnostycznej
 
Cel:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania
sprawności intelektualnej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 zarówno w obrębie populacji typowej
jak i populacji specjalnych. Skala SB5 to najnowsza wersja stosowanego na świecie największego
testu inteligencji dla grup specjalnych. Skala pozwala uzyskać informacje o ogólnym poziomie
sprawności intelektualnej (IQ w skali pełnej), inteligencji werbalnej (IQ werbalny), niewerbalnej (IQ
niewerbalny) oraz w zakresie czynników: rozumowanie płynne (RP), wiedza (W), rozumowanie
ilościowe (RI), przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne (PWP), pamięć robocza (PR). Każdy z
czynników diagnozowany jest zarówno w obszarze werbalnym jak i niewerbalnym.
 
Narzędzie dedykowane jest do diagnozy dzieci i młodzieży (2;0-18;11) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia), zaburzeniami uwagi (ADD, ADHD), zaburzeniami rozwoju językowego (m.in. ORM, SLI), niepełnosprawnością intelektualną (precyzyjne różnicowanie stopni), wybitnie uzdolnionych (możliwość oznaczenia ilorazu powyżej 145). Skala SB5 rekomendowana jest również do diagnozy funkcjonalnej w obszarze psychologii edukacji (ICF), klinicznej (ICD, DSM) i sądowopenitencjarnej.
 
Program szkolenia:
1. David Wechsler i Alfred Binet – ojcowie pomiaru inteligencji. Historia narzędzia.
2. Teoretyczne podstawy narzędzia – czyli co mierzy SB5.
3. Struktura Skali (obszar niewerbalny, obszar werbalny, czynniki/skale)
4. Procedura badania
a. ścieżki (ścieżka niewerbalna, ścieżka werbalna, skrócony pomiar inteligencji)
b. poziomy (adaptatywność pomiaru)
c. zasada bazowa, zasada sufitu (dopasowanie poziomu trudności zadań do jednostki)
5. Przebieg badania – omówienie poszczególnych typów zadań
6. Przebieg badania – ćwiczenia praktyczne w zakresie wykonania testu
7. Ocena odpowiedzi
a. Test „Słownik”
b. Test „Absurdy słowne”
c. Test „Analogie słowne”
d. Test „Układanie wzorów”
8. Obliczanie wyników
a. Iloraz inteligencji (skala pełna, słowna, bezsłowna)
b. Wyniki czynnikowe (rozumowanie płynne, wiedza, rozumowanie ilościowe,
przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne, pamięć operacyjna)
c. Wskaźniki specyficznych zaburzeń uczenia się
d. Wskaźniki obniżonych możliwości intelektualnych
e. Stopnie niepełnosprawności intelektualnej
f. Profilogram i psychogram – analiza
9. Stosowanie SB5 w diagnozie funkcjonalnej.
10. Opis wyników – opracowywanie opinii postdiagnostycznej na podstawie badania SB5
(przykładowe opinie)
 
 Prowadzący szkolenie (zamiennie):
 
Obraz zawierający osoba, ściana, mężczyzna, odzieżOpis wygenerowany automatycznieDr, psych. Bartosz M. Radtke– dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej „Tęcza” w Gdańsku, dyrektor generalny Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku – wiodącego wydawcy narzędzi diagnostycznych dla oświaty. Nauczyciel akademicki wykładający na Uniwersytecie SWPS oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Autor publikacji naukowych poświęconych m.in. problematyce czytania i pisania oraz dysleksji rozwojowej. Autor stosowanych w poradniach w całym kraju oraz za granicą narzędzi diagnostycznych z zakresu gotowości szkolnej, trudności w nauce i zaburzeń rozwojowych. Trener poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w zakresie diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej. Stopień doktora uzyskał z wyróżnieniem w Instytucie Psychologii UG, przewód doktorski realizując pod opieką naukową Prof. Marty Bogdanowicz. Laureat nagrody naukowej Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Współautor polskiej adaptacji Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.
 
Obraz zawierający osoba, ściana, wewnątrz, kobietaOpis wygenerowany automatycznieDr, psych. Urszula Sajewicz-Radtke– kierownik naukowy Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, kierownik zespołu diagnostycznego Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza” w Gdańsku. Doświadczony terapeuta zaburzeń poznawczych. Autorka polskiej adaptacji metody terpii kognitywnej Instrumental Enrichment® oraz jedyny certyfikowany trener tej metody w Polsce. Nauczyciel akademicki wykładający na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka publikacji naukowych poświęconych m.in. problematyce czytania i pisania oraz dysleksji rozwojowej. Autorka stosowanych w poradniach w całym kraju oraz zagranicą narzędzi diagnozy psychologicznej oraz pedagogicznej. Laureatka nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Współautorka polskiej adaptacji Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.
 
 
Wymiar godzin:
8 godzin dydaktycznych ( 7 godzin zegarowych szkolenie plus przerwa kawowa)
 
Cena:
350 zł, w tym szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe
 
Kiedy:
Termin 1. - 29 maja 2019, Start godzina 9:00 do 16:00 - lista zamknięta